LEGEA nr. 69 - Sportului

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 22 martie 2012

M.Of. nr. 200 din 9 mai 2000 

 

 LEGEA nr. 69

din 28 aprilie 2000

a educatiei fizice si sportului

 

 

  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

  Art. 1

  (1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de

educatie fizica si sport in Romania.

  (2) In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de

activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau

sa amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.

  (3) Termenii folositi in textul legii au semnificatia stabilita in anexa care face parte

integranta din prezenta lege.

  Art. 2

  (1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.

  (2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei

fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de

organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale,

ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.

  (3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

  (3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere, profilactic sau terapeutic.

Titlul I, art. 2, alin. (3) modificat de art. I, punctul 1. din Legea 472/2004

  (4) Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile dintre toti factorii interesati.

  (5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o

discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se

realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.

  (6) Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in scopul constituirii structurilor sportive.

  Art. 3

  (1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.

  (2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.

  (3) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

 

TITLUL II

Organizarea educatiei fizice si sportului

 

CAPITOLUL I

Educatia fizica si sportul scolar si universitar

 

  Art. 4

  Ministerul Educatiei Nationale organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea

sportului in invatamantul preuniversitar si universitar.

  Art. 5

  Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant cu un numar de ore diferentiat, conform curriculumului stabilit de comun acord intre

Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Educatiei Nationale.

  Art. 6

  (1) Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare.

  (2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar si Universitar.

  (2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar, respectiv de Federatia Sportului Universitar.

Titlul II, Capitol I, art. 6, alin. (2) modificat de art. I, punctul 2. din Legea 472/2004

  (3) Federatia Sportului Scolar si Universitar, infiintata in conditiile legii, are urmatoarele atributii:

  a) promovarea valentelor educative ale sportului;

  b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului;

  c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;

  d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale

reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;

  e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale

organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

  (3) Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile legii, au urmatoarele atributii:

  a) promovarea valentelor educative ale sportului;

  b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului;

  c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;

  d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale

reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;

  e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale

organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

Titlul II, Capitol I, art. 6, alin. (3) modificat de art. I, punctul 2. din Legea 472/2004

  (4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Tineretului si Sportului si de Ministerul

Educatiei Nationale.

  (4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului

Universitar se stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru

Sport si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Titlul II, Capitol I, art. 6, alin. (4) modificat de art. I, punctul 2. din Legea 472/2004

  (5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar si Universitar poate beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

  (5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri

extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile

internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar, si respectiv Federatia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

Titlul II, Capitol I, art. 6, alin. (5) modificat de art. I, punctul 2. din Legea 472/2004

  (6) Participarea la sistemul competitional pentru elevii si studentii din unitatile si

institutiile de invatamant se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare/de student si a

avizului medical la zi.

  (7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si licee cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.

  (8) Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au obligatia sa dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite desfasurarea lectiilor de educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.

  (9) Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata, comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii desfasurarii normale a programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive scolare si universitare.

  (10) Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul

cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de

performanta si in alte cluburi sportive.

 

CAPITOLUL II

Educatia fizica militara si profesionala

 

  Art. 7

  Educatia fizica militara este disciplina obligatorie, prevazuta in planul de instructie si

invatamant. Ea se desfasoara sistematic si continuu, pe intreaga perioada a saptamanii, a

procesului de instructie si invatamant, in limita a cel putin 3 ore saptamanal, fiind condusa de cadre militare sau civile de specialitate.

  Art. 8

  Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica diferite forme de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune conditii fizice. Educatia fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

  Art. 9

  Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferentiat pe domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei fizice si sportului. Ele pot fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.

 

CAPITOLUL III

Sportul pentru toti

 

  Art. 10

  (1) Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a

exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori

independent.

  (2) Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de

structuri ale administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii cetatenilor.

  (3) Pentru coordonarea aplicarii Programului national "Sportul pentru toti" se constituie

Comitetul Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreare, organism

consultativ pe langa Secretariatul General al Guvernului, a carui organizare, functionare si

componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

  (3) Pentru coordonarea aplicarii Programului national «Sportul pentru toti» se constituie

Comitetul activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism

consultativ in cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si

componenta se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Titlul II, Capitol III, art. 10, alin. (3) modificat de art. 23, alin. (7) din Ordonanta urgenta 64/2003

  Art. 11

  (1) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia

Sportiva Nationala "Sportul pentru toti" se asigura de la bugetul de stat, sub forma de

subventie acordata suplimentar Ministerului Tineretului si Sportului.

  (2) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul

  Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreare, sunt finantate de la

bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari,

donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu

destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.

  (1) Finantarea programului national «Sportul pentru toti» se asigura din fonduri prevazute

distinct in bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.

  (2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia

Sportiva Nationala «Sportul pentru toti» se asigura din fonduri prevazute distinct in

bugetul de stat.

  (3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul

Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la

bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari,

donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu

destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.

 Titlul II, Capitol III, art. 11 modificat de art. I, punctul 3. din Legea 472/2004

 

CAPITOLUL IV

 

Sportul de performanta

 

  Art. 12

  (1) Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe

plan national, indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in

competitiile sportive oficiale cu caracter international.

  (2) Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile

administratiei publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de

performanta, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru

incadrarea lor in sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala.

  (3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administratiei publice centrale de

specialitate asigura sportivilor de performanta conditii pentru continuarea pregatirii,

precum si pentru participarea la concursurile sportive interne si internationale.

  Art. 13

  (1) Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea

rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.

  (2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul

si participa in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru

autodepasire sau record.

  (3) Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.

  (4) Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

  (5) Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

  Art. 14

  (1) Sportivii de performanta pot fi amatori si nonamatori, conform prevederilor cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale, in conditiile legii.

  (2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii

contractuale de munca cu cluburile sau cu asociatiile sportive la care sunt legitimati.

  (3) Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, incheie, in conditiile legii, cu cluburile sau cu asociatiile sportive la care sunt legitimati:

  a) o conventie civila de prestari de servicii;

  b) un contract individual de munca pe baza caruia obtin licenta de sportiv profesionist,

care le confera statutul de sportiv profesionist.

  (4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se

stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Tineretului si Sportului, la

propunerea federatiilor sportive nationale.

  (1) Sportivii de performanta pot fi amatori sau profesionisti, conform prevederilor cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, in conditiile legii.

  (2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii

contractuale de munca cu cluburile sportive la care sunt legitimati.

  (3) Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, incheie, in conditiile legii, cu cluburile la care sunt legitimati un contract individual de munca pe durata determinata si care obtin licenta de sportiv profesionist.  

  (4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se

stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la

propunerea federatiilor sportive nationale.

Titlul II, Capitol IV, art. 14 modificat de art. I, punctul 4. din Legea 472/2004

  "Art. 14. - (1) In conditiile legii si in conformitate cu prevederile cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performanta pot fi:

    a) amatori;

    b) profesionisti.

    (2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste urmatoarele conditii:

    a) obtine licenta de sportiv profesionist;

    b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie in conditiile Codului civil.

    (3) Sportivului profesionist care a incheiat cu o structura sportiva o conventie in conditiile Codului civil i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, in conditiile legii.

     "(2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste urmatoarele conditii:

    a) are licenta de sportiv profesionist;

    b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie civila in conditiile legii.

    (3) Sportivului profesionist, care a incheiat cu o structura sportiva o conventie civila, i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, in conditiile legii."

   Alineatele (2) si (3) ale articolului 14 modificate de art.unic din Legea 124/2006

    (4) Licenta de sportiv profesionist se obtine in conformitate cu procedurile prevazute in statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale.

    (5) Sportivii straini pot desfasura activitate ca sportivi profesionisti la o structura sportiva din Romania, in baza permisului de munca eliberat in conditiile legii.

    (6) Federatiile sportive nationale asigura organizarea evidentei sportivilor profesionisti din ramura de sport respectiva.

    (7) Drepturile si obligatiile sportivului profesionist sunt cele prevazute in statutele si in regulamentele federatiilor sportive nationale, precum si in contractele sau conventiile, dupa caz, incheiate intre parti.

    (8) Calitatea de sportiv profesionist inceteaza in conformitate cu prevederile statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

    (9) Ramurile de sport in care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.

    (10) Conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federatiilor sportive nationale, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport".

   Modificat de art.I din OUG 205/2005

  Art. 15

  (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva, integrarea in sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta, dupa caz, pe intreaga perioada a carierei sportive.

  (2) In sensul prevederilor alin. (1), unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si conditii de inscriere in invatamantul universitar, potrivit legii.

  Art. 16

  Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate de federatiile sportive nationale.

 

TITLUL III

Structurile administratiei publice pentru sport

 

TITLUL III

Structurile administratiei pentru sport

 

Titlul III modificat de art. I, punctul 5. din Legea 472/2004

 

CAPITOLUL I

Ministerul Tineretului si Sportului

 

  Art. 17

  (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de

specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, cu

exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege.

  (2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent:

  a) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile si institutiile de invatamant, care se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 4-6 si a celorlalte prevederi legale in vigoare;

  b) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile militare si de invatamant militar, care se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 7 si a celorlalte prevederi legale in vigoare.

  Art. 18

  (1) Ministerul Tineretului si Sportului se organizeaza si functioneaza potrivit legii si are urmatoarele atributii principale in domeniul sportului:

  a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si reprezinta interesele statului in raport cu federatiile de specialitate;

  b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative in domeniul

educatiei fizice si sportului;

  c) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea

sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la

bugetul de stat;

  d) conlucreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;

  e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman in finantarea si derularea programelor privind

pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, precum si pentru

promovarea valentelor educative ale olimpismului;

  f) administreaza patrimoniul sportiv din domeniul public al statului, incredintat

Ministerului Tineretului si Sportului;

  f) administreaza patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului, incredintat Agentiei Nationale pentru Sport;

Titlul III, Capitol I, art. 18, alin. (1), litera F modificat de art. I, punctul 6. din Legea 472/2004

  g) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat

al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut

domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa 1989;

  g1) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au

apartinut domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobandite ca active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale.

Titlul III, Capitol I, art. 18, alin. (1), litera G completat de art. I, punctul 7. din Legea 472/2004

  h) propune structura anuala a alocatiilor de la bugetul de stat;

  i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

  - activitatea proprie si cea a unitatilor din subordinea sa;

  - federatiile sportive nationale si cluburile sportive care au calitatea de institutii de

utilitate publica, in baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive

ale acestora;

  - premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale

oficiale;

  i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

  - activitatea proprie si cea a institutiilor din subordinea sa;

  - federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive

ale acestora;

  - premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale

oficiale;

Titlul III, Capitol I, art. 18, alin. (1), litera I modificat de art. I, punctul 8. din Legea 472/2004

  j) avizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale si la alte foruri continentale sau mondiale si autorizeaza afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

  j) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor organizatii cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate.

Titlul III, Capitol I, art. 18, alin. (1), litera J modificat de art. I, punctul 8. din Legea 472/2004

  k) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor

legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a

acestora;

  l) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si

perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile si cu organismele de specialitate din tara si din strainatate;

  m) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; avizeaza normativele tehnice in materie de baze si instalatii sportive;

  n) recunoaste sau revoca, in sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin

inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

  o) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a

cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni,

respectiv retrage avizul de functionare a acestora;

  p) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat cele stabilite prin lege;

  q) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in

domeniul sportiv;

  r) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si

regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene

organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale;

  s) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor

interzise si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial

capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor;

  s) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive;

  t) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale;

negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in

domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale

in vigoare;

  t) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii in

domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performanta, asigurarea

unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii

disciplinare, formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru

corelarea finantarii activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea

dopajului.

  (2) Ministerul Tineretului si Sportului poate indeplini si alte atributii prevazute in actele normative in vigoare.

 

CAPITOLUL II

Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a

municipiului Bucuresti

 

  Art. 19

  (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt

servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate

juridica.

  (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt

finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

  (3) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,

colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si promovarea

activitatilor sportive.

  (4) Organizarea, functionarea si atributiile directiilor pentru tineret si sport judetene,

respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul

Tineretului si Sportului.

       Articolul 19 abrogat de art.8 lit.b) din Ordonanta 15/2010

  Art. 20

  (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au

urmatoarele atributii principale in domeniul sportului:

  a) tin evidenta structurilor sportive din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv;

  b) repartizeaza, pe baza de contract, subventiile pentru programele cluburilor sportive

aflate in raza administrativ-teritoriala respectiva, alocate de organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport;

  c) colaboreaza cu consiliile locale in scopul utilizarii eficiente a subventiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;

  d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice

locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in

vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu;

subventioneaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza

administrativ-teritoriala;

  e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de

invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar,

precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi;

  f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive

organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport;

  g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;

  h) indruma si controleaza din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate

structurile sportive din judet.

  (1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele

atributii principale in domeniul sportului:

  a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea acestora in Registrul sportiv;

  b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale

municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate

in raza administrativ-teritoriala respectiva, in limita sumei prevazute in bugetul de

venituri si cheltuieli cu aceasta destinatie;

  c) colaboreaza cu consiliile locale, in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;

  d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice

locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in

vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu,

finanteaza unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza

administrativ-teritoriala;

  e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de

invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar,

precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor

sportivi;

  f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive

organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport;

  g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;

  h) indruma si controleaza, din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate,

structurile sportive din judet;

  i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al

statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut

domeniului public si au intrat in circuitul privat.

Titlul III, Capitol II, art. 20, alin. (1) modificat de art. I, punctul 9. din Legea 472/2004

  (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,

indeplinesc si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

 

CAPITOLUL III

Comitetul Olimpic Roman

 

  Art. 201

  (1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si

functioneaza in baza statutului propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Chartei

Olimpice si ale prezentei legi.

  (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica,

autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.

  (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

  (4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la

Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International

Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul

detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor

simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente normative ale miscarii olimpice.

  (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele

Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman si alte

drepturi de proprietate intelectuala olimpice decat cu acordul Comitetului Olimpic Roman.

  (6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice

Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii in

dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

  completat de art. I, punctul 10. din Legea 472/2004

 

  Art. 202

  (1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu

institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public sau

privat.

  (2) Comitetul Olimpic Roman sustine financiar, pe baza de contracte de finantare,

activitatea centrelor nationale de pregatire a juniorilor. Federatiile sportive nationale

conduc, organizeaza si coordoneaza activitatea acestor centre. Agentia Nationala pentru

Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale colaboreaza si sprijina activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor.

  (3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:

  a) sume de la bugetul de stat;

  b) venituri proprii;

  c) alte surse.

  (4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza a fi  finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.

  (5) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar

guvernamental pentru indeplinirea programelor olimpice.

  (6) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta imobile,

baze si instalatii sportive de interes national.

  (7) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului

Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.

completat de art. I, punctul 10. din Legea 472/2004

 

TITLUL IV

Structurile sportive

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

  Art. 21

  (1) In sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:

  a) asociatiile sportive;

  b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale;

  b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de

invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

Titlul IV, Capitol I, art. 21, alin. (1), litera B modificat de art. I, punctul 11. din Legea 472/2004

  c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;

  d) ligile profesioniste;

  e) federatiile sportive nationale;

  f) Comitetul Olimpic Roman.

  f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv;

Titlul IV, Capitol I, art. 21, alin. (1), litera F modificat de art. I, punctul 11. din Legea 472/2004

  g) alte organizatii sportive nationale.

Titlul IV, Capitol I, art. 21, alin. (1) completat de art. I, punctul 12. din Legea 472/2004

  (2) Dreptul la libera asociere, in scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.

  (3) Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, in conditiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecarei structuri inscrise un numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva.

  Art. 22

  (1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat, formate din persoane fizice sau juridice, constituite in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.

  (1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat sau institutii de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.

Titlul IV, Capitol I, art. 22, alin. (1) modificat de art. I, punctul 13. din Legea 472/2004

  (2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive,

persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice

centrale sau locale.

  Art. 23

  Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu in Registrul sportiv. Procedurile de inregistrare si de atribuire a Certificatului de identitate sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

  Art. 24

  (1) Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin

Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi.

  (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza:

  a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport,

constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile oficiale locale;

  b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art.

35-41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.

 

CAPITOLUL II

Asociatiile sportive

 

  Art. 25

  (1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile

sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiei in vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive oficiale locale.

  (2) Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca unitati fara personalitate juridica.

  (3) In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica.

 

CAPITOLUL III

Cluburi sportive

 

  Art. 26

  (1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in

conditiile legii.

  (2) Cluburile sportive pot fi:

  a) persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive pe actiuni;

  b) persoane juridice de drept public.

  Art. 27

  Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit,

constituite, in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.

  Art. 28

  (1) Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a

patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.

  (1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare a

bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.

Titlul IV, Capitol III, art. 28, alin. (1) modificat de art. I, punctul 14. din Legea 472/2004

  (2) Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii.

  (3) Pentru instrainarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate in scopuri

exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul

Ministerului Tineretului si Sportului.

  (4) Cluburile sportive dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

Titlul IV, Capitol III, art. 28, alin. (4) abrogat de art. I, punctul 15. din Legea 472/2004

  (5) In cazul dizolvarii unui club sportiv, patrimoniul sau net va fi indreptat spre realizarea unor activitati sportive, Ministerul Tineretului si Sportului urmand sa stabileasca destinatia sa concreta, la propunerea federatiei sportive nationale corespunzatoare.

  (5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face in conditiile legii.

Titlul IV, Capitol III, art. 28, alin. (5) modificat de art. I, punctul 16. din Legea 472/2004

  (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor

respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa

caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.

  Art. 29

  (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in subordinea organelor administratiei de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.

  (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si

functioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege,

cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza.

  (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si

functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii.

Titlul IV, Capitol III, art. 29, alin. (2) modificat de art. I, punctul 17. din Legea 472/2004

  Art. 30

  Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita

imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

  Art. 31

  (1) Cluburile sportive, organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept obiect de activitate participarea la competitii sportive profesioniste, promovarea si dezvoltarea activitatilor sportive, precum si alte activitati legate sau derivate din obiectul lor social.

  (1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara scop patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele

federatiilor internationale pe ramura de sport.

Titlul IV, Capitol III, art. 31, alin. (1) modificat de art. I, punctul 18. din Legea 472/2004

  (2) Cluburile sportive profesioniste se organizeaza numai pentru o singura disciplina

sportiva.

  (2) Cluburile sportive profesioniste se organizeaza pentru una sau mai multe ramuri sportive.

 Alineatul (2) al articolului 31 modificat de art.unic din Legea 50/2012

  (3) Cluburilor sportive profesioniste li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile cuprinse in prezenta lege.

  (3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fara scop patrimonial, li se aplica regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societati sportive comerciale pe actiuni, li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile din prezenta lege.

Titlul IV, Capitol III, art. 31, alin. (3) modificat de art. I, punctul 19. din Legea 472/2004

  (4) Pentru participarea la competitiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie sa se afilieze la federatia sportiva nationala respectiva si, dupa caz, la liga profesionista respectiva.

  art. 31, alin. (4) abrogat de art. I, punctul 20. din Legea 472/2004

  Art. 32

  (1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste, constituite ca societati comerciale sportive pe actiuni prin reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea patrimoniului net dobandit legal si existent la data constituirii societatii comerciale sportive pe actiuni, precum si prin aport in natura si in numerar.

  (1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie in conditiile legii.

Titlul IV, Capitol III, art. 32, alin. (1) modificat de art. I, punctul 21. din Legea 472/2004

  (2) Sumele rezultate din vanzarea actiunilor, determinate pana la nivelul patrimoniului net existent, se varsa in contul federatiilor sportive, in vederea constituirii unor fonduri cu destinatie exclusiva pentru sport, crearii sau dezvoltarii infrastructurii nationale a ramurii sportive respective.

Titlul IV, Capitol III, art. 32, alin. (2) abrogat de art. I, punctul 22. din Legea 472/2004

  (3) Valoarea nominala a unei actiuni, precum si nivelul minim al capitalului social al

cluburilor sportive profesioniste, constituite sau reorganizate in baza prezentei legi, se

stabilesc potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Titlul IV, Capitol III, art. 32, alin. (3) abrogat de art. I, punctul 22. din Legea 472/2004

  (4) Transformarea cluburilor existente in societati comerciale sportive pe actiuni se face

potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

  (4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a

prezentei legi.

Titlul IV, Capitol III, art. 32, alin. (4) modificat de art. I, punctul 23. din Legea 472/2004

  (5) Pot fi actionari ai societatilor comerciale sportive pe actiuni persoane fizice si juridice romane, precum si persoane fizice si juridice straine. Participarea persoanelor fizice si juridice straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul actiunilor.

  (6) Nici o persoana fizica sau juridica dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine actiuni din capitalul social, in mod simultan, la doua sau mai multe societati comerciale sportive pe actiuni de la aceeasi ramura de sport.

  (7) Statutul societatilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici o alta

limitare pentru libera transmitere a actiunilor.

  Art. 33

  Instrainarea bazelor sportive sau a instalatiilor destinate practicarii sportului, aflate in proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara

schimbarea destinatiei sportive.

 

CAPITOLUL IV

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe

ramuri de sport

 

  Art. 34

  (1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva.

  (1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt persoane

juridice de drept privat, avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport

respectiva la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si

regulamentelor federatiilor sportive nationale.

Titlul IV, Capitol IV, art. 34, alin. (1) modificat de art. I, punctul 24. din Legea 472/2004

  (2) Asociatiile judetene "Sportul pentru toti" si "Sportul pentru persoanele cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet.

  (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara scop lucrativ.

  (4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.

  (5) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea.

  (6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana.

  (7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala.

 

CAPITOLUL V

Federatiile sportive nationale

 

  Art. 35

  (1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport.

  (2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept

privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.

  (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

  Art. 36

  (1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului

Tineretului si Sportului.

  (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in conditiile legii, o singura federatie

sportiva nationala.

  (3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala "Sportul pentru toti" si

Federatia sportiva nationala "Sportul pentru persoanele cu handicap", ca persoane juridice

de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si juridice cu

activitate specifica in domeniu.

  (3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala «Sportul pentru toti» si Comitetul National Paralimpic, pentru persoanele cu dizabilitati, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si persoane juridice cu activitate specifica in domeniu.

   Articolul 36, alineatul (3) modificat de art.I pct.1 din Legea 34/2009

  (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului.

  (5) Federatiile sportive nationale se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor

internationale corespondente.

  (6) Infiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor

constitutive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4), este nula de drept.

  Art. 37

  (1) Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale:

  a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;

  b) organizeaza activitatile si competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza

normelor si regulamentelor adoptate potrivit statutelor proprii;

  b) organizeaza, conduc, controleaza si supravegheaza activitatile si competitiile sportive

oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;

Titlul IV, Capitol V, art. 37, alin. (1), litera B modificat de art. I, punctul 25. din Legea 472/2004

  c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind

formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui

regulament propriu de functionare;

  d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de

performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;

  e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de prezenta lege si potrivit

statutelor si regulamentelor proprii;

  f) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului;

  g) colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei Nationale

si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea

specialistilor din domeniul sportului;

  h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al

metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a

sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national;

  h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al

metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a

sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International

Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte masuri ce contravin reglementarilor

mai sus mentionate sunt nule de drept;

Titlul IV, Capitol V, art. 37, alin. (1), litera H modificat de art. I, punctul 25. din Legea 472/2004

  i) intreprind masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru

promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva.

  (2) Federatiile sportive nationale asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in organismele internationale la care sunt afiliate.

  Art. 38

  (1) Federatiile sportive nationale se inscriu in Registrul sportiv, pentru obtinerea

Certificatului de identitate sportiva.

  (2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului.

  Art. 39

  (1) Federatiile sportive nationale au organisme proprii de administrare si gestionare a

bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si

regulamente.

  (2) Federatiile sportive nationale se supun verificarilor financiare, potrivit legii si statutelor proprii.

  (3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

  (4) Federatiile sportive nationale pot greva sau instraina bunurile mobile sau imobile,

finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia

acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

  Art. 40

  In cazul dizolvarii unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

  Art. 41

  Federatia sportiva nationala "Sportul pentru toti" si Federatia sportiva nationala "Sportul pentru persoanele cu handicap" beneficiaza de drepturile si de obligatiile federatiilor sportive nationale si isi desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate prioritar de Guvern.

  Art.41. - Federatia sportiva nationala «Sportul pentru toti» si Comitetul National Paralimpic beneficiaza de drepturile si de obligatiile federatiilor sportive nationale si isi desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate prioritar de la Guvern.

  Articolul 41 modificat de art.I pct.2 din Legea 34/2009

 

CAPITOLUL VI

Ligile profesioniste

 

  Art. 42

  (1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.

  (2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat,

autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.

  (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

  (4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatiilor sportive nationale, isi desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii.

  (5) Statutele si regulamentele ligilor profesioniste stabilesc competentele, drepturile si

obligatiile acestora si sunt aprobate de federatiile sportive nationale respective.

  (5) Statutele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod

obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Nationala pentru Sport.

Titlul IV, Capitol VI, art. 42, alin. (5) modificat de art. I, punctul 26. din Legea 472/2004

  (6) Infiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii juridice se fac in conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale corespunzatoare si a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului.

  (7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga nationala profesionista. Prin exceptie, se pot infiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, in cadrul aceleiasi ramuri de sport.

  (8) Infiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nula de drept.

  (9) Ligile profesioniste au urmatoarele atributii:

  a) organizeaza competitia oficiala profesionista in ramura de sport respectiva si la nivelul stabilit de federatia sportiva nationala;

  b) controleaza si exercita puterea disciplinara asupra membrilor, in limitele stabilite de

prezenta lege si de federatia sportiva nationala corespunzatoare;

  c) negociaza si incheie contractele colective de munca, conform legii;

  d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzatoare, in sensul lit. a).

 

CAPITOLUL VII

Comitetul Olimpic Roman

  Art. 43

  (1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si

functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile Chartei

Olimpice si ale prezentei legi.

  (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica,

autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.

  (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.

  (4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la

Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International

Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul

detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor

simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente normative ale miscarii olimpice.

  (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele

Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman decat

cu acordul Comitetului Olimpic Roman si in limitele Chartei Olimpice. Litigiile generate de

folosirea neautorizata a insemnelor olimpice sunt de competenta instantei romane.

  (6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice

Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii in

dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

  (7) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu

institutii guvernamentale si neguvernamentale, cu celelalte asociatii si organizatii de drept public sau privat. Comitetul Olimpic Roman organizeaza, coordoneaza si sustine financiar, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu federatiile sportive nationale, cu Ministerul Educatiei Nationale si cu organe ale administratiei publice locale si centrale, activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor.

  (8) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:

  a) alocatii bugetare;

  b) venituri proprii;

  c) alte surse.

  (9) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza sa fie

finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.

  (10) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale

pentru indeplinirea programelor olimpice.

  (11) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta

imobile, baze si instalatii sportive de interes national.

  (12) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.

Titlul IV, Capitol VII abrogat de art. I, punctul 27. din Legea 472/2004

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii comune

 

  Art. 44

  Pentru inregistrarea cluburilor sportive si a asociatiilor judetene si ale municipiului

Bucuresti, pe ramuri de sport, in Registrul sportiv si pentru dobandirea Certificatului de

identitate sportiva acestea trebuie sa faca dovada afilierii la federatiile sportive nationale corespunzatoare profilului de activitate al sectiilor pe ramurile de sport componente. In cazul cluburilor sportive profesioniste se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 31 alin. (4).

Titlul IV, Capitol VIII, art. 44 abrogat de art. I, punctul 28. din Legea 472/2004

  Art. 45

  (1) Structurile sportive detin exclusivitatea:

(1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic Roman detin exclusivitatea:

Titlul IV, Capitol VIII, art. 45, alin. (1) modificat de art. I, punctul 29. din Legea 472/2004

  a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele

respectivei structuri;

  b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii;

  b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii

competitiei pe care o organizeaza;

Titlul IV, Capitol VIII, art. 45, alin. (1), litera B modificat de art. I, punctul 29. din Legea 472/2004

  c) drepturilor de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le

organizeaza sau la care participa, dupa caz.

  c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa caz.

Titlul IV, Capitol VIII, art. 45, alin. (1), litera C modificat de art. I, punctul 29. din Legea 472/2004

  (2) Drepturile mentionate la alin. (1) pot fi cesionate de structurile sportive, in conditiile legii.

Titlul IV, Capitol VIII, art. 45, alin. (2) abrogat de art. I, punctul 30. din Legea 472/2004

  Art. 451

  Drepturile prevazute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva.

 art. 451 completat de art. I, punctul 31. din Legea 472/2004

 

TITLUL V

Autoritatea disciplinara

 

  Art. 46

  (1) Autoritatea disciplinara in sport se exercita deplin si legitim potrivit:

  a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al

structurilor sportive de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport;

  b) statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic

Roman.

  (2) Puterea disciplinara da titularilor legitimi, enumerati la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa.

  Art. 47

  Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:

  a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, gradat, in functie de gravitatea faptelor;

  b) diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor si interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in cauza;

  c) cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;

  d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii;

  e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.

  Art. 48

  (1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta

Ministerului Tineretului si Sportului si se va produce in urmatoarele cazuri:

  (1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce in urmatoarele cazuri:

Titlul V, art. 48, alin. (1) modificat de art. I, punctul 32. din Legea 472/2004

  a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;

  b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;

  c) deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor statutare, actelor

constitutive si ale legii;

  d) revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii unei structuri sportive.

  (2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive se face prin ordin al

ministrului tineretului si sportului, pe baza constatarilor rezultate din supravegherea si

controlul organelor enuntate la art. 46 si are ca efect, dupa caz, suspendarea temporara a

Certificatului de identitate sportiva sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective.

  (3) Impotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri sportive, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptatit se poate adresa instantei de judecata in termen de 30 de zile.

  (4) De la data declansarii actiunii de atac mentionate la alin. (3) si pana la pronuntarea

hotararii definitive a instantei de judecata ordinul de suspendare temporara a Certificatului de identitate sportiva sau de revocare a structurii sportive in cauza se suspenda.

  (5) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului si Sportului sesizeaza instanta competenta, in vederea pierderii personalitatii juridice a structurii sportive.

 

TITLUL VI

Supraveghere si control

 

  Art. 49

  (1) Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi si regulamentului de aplicare a acesteia.

  (2) Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de:

  a) directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru

asociatiile si cluburile sportive din zona teritoriala;

  b) federatiile sportive nationale, pentru cluburile sportive, asociatiile judetene si ale

municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si cluburile sportive

profesioniste din ramura de sport respectiva.

  Art. 50

  In intelesul prezentei legi, supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu

instituit de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, precum si de asociatiile si cluburile sportive, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor si regulamentelor proprii.

 

TITLUL VII

Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si

Sportului

 

  Art. 51

  Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului urmareste:

  a) ameliorarea programelor de educatie fizica si marirea eficientei sociale a sportului pentru toti;

  b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetarii;

  c) fundamentarea metodico-stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si

participarii sportivilor la competitii;

  d) valorificarea rezultatelor cercetarii in educatie fizica si sport, in folosul tuturor categoriilor populatiei.

  Art. 52

  (1) Programele de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport, de interes national, se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.

  (2) Finantarea si atribuirea programelor de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport se fac in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  (3) Ministerul Educatiei Nationale si alte autoritati ale administratiei publice centrale pot initia si sustine programe de cercetare stiintifica in educatie fizica si sport, atribuite in conditiile legii.

  Art. 53

  (1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetarii si asistentei stiintifice pentru educatie fizica si sport se infiinteaza Institutul National de Cercetare pentru Sport ca institutie publica, in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport este finantata din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului.

  (2) Organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

 

TITLUL VIII

Controlul si asistenta medicala in domeniul

educatiei fizice si sportului

 

  Art. 54

  Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii.

  Art. 55

  (1) Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical.

  (2) Pentru a participa la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie sa efectueze controlul medical periodic si ori de cate ori este nevoie la unitatile de medicina sportiva.

  (3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile sportive sunt conditionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitatile de medicina sportiva.

  (4) Organizatorul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligatia sa asigure, in timpul competitiei, cel putin o echipa de prim ajutor calificat, care utilizeaza ambulante tip B, conform standardelor si normelor nationale si europene in vigoare. Cheltuielile prezentei echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de catre organizatori.

  Articolul 55, alineatul (4) completat de art.I pct.3 din Legea 34/2009

  Art. 56

  (1) Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor in vederea participarii la lectiile de educatie fizica.

  (2) Ministerul Tineretului si Sportului, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza

normele tehnice privind:

  a) controlul medical al sportivilor;

  b) asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in

cantonamentele loturilor nationale si olimpice;

  c) asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si

competitiilor.

  Art. 57

  (1) Controlul si asistenta medicala de specialitate pentru persoanele care participa la

activitatile sportive mentionate la art. 55 alin. (1) si (2) se acorda conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii.

  (2) Ministerul Sanatatii realizeaza controlul si asistenta medicala a sportivilor prin:

  a) Institutul National de Medicina Sportiva, ca unitate medicala de asistenta si cercetare

medico-sportiva, pentru loturile nationale si olimpice;

  b) policlinicile judetene de medicina sportiva, pentru toti sportivii din raza lor teritoriala;

  c) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritoriala;

  d) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul complexurilor sportive nationale si al cluburilor sportive, la antrenamente si competitii.

 

TITLUL IX

Formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul

educatiei fizice si sportului

 

  Art. 58

  Predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva, in forme organizate, se asigura numai de persoane atestate in domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, in conditiile legii.

  Art. 59

  (1) Formarea licentiatilor in educatie fizica si sport, a profesorilor de educatie fizica, a antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizeaza in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.

  (2) Antrenorii se pot forma si in cadrul scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau

autorizate in conditiile legii.

  (3) Instructorii sportivi se formeaza in cadrul liceelor cu program sportiv, in conditiile legii. Instructorii sportivi se pot forma si prin cursuri organizate de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de alte persoane juridice interesate, in conditiile legii.

  (4) Standardele de evaluare in domeniul educatiei fizice si sportului, in vederea acreditarii sau autorizarii unitatilor, institutiilor de invatamant, a cursurilor de pregatire si perfectionare profesionala a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si, dupa caz, cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

  Art. 60

  (1) Formarea continua a specialistilor cu studii superioare se face in conditiile legii.

Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregatire, organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.

  (2) Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se stabileste prin statutul

antrenorului, aprobat prin hotarare a Guvernului.

  Art. 61

  (1) Absolventii institutiilor de invatamant superior, ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obtine carnetul de antrenor pe baza licentei, diplomei sau a certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport respectiva.

  (2) Carnetul de antrenor se elibereaza, la cerere, de federatia sportiva nationala si confera titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul si in regulamentele federatiei.

  (2) Carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si confera

titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul antrenorilor, statutele si

regulamentele federatiilor.

Titlul IX, art. 61, alin. (2) modificat de art. I, punctul 33. din Legea 472/2004

  (3) Carnetul de antrenor atesta ocupatia de antrenor, care se va exercita in conditiile legii.

  Art. 62

  In activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, pot functiona ca specialisti si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica, precum si pentru alte ocupatii complementare specificate in regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

TITLUL X

Protectia sociala a sportivilor de performanta

 

  Art. 63

  Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta

sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la

fondurile private de pensii, in conditiile legii.

  Art. 64

  (1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz in

probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la

campionatele mondiale si europene de seniori - probe olimpice are dreptul, la cerere si cu

confirmarea Ministerului Tineretului si Sportului, la o renta viagera.

  (11) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale

si/sau campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa cel putin o

data in programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o renta viagera.

Titlul X, art. 64, alin. (1) completat de art. I, punctul 34. din Legea 472/2004

  (2) Renta viagera prevazuta la alin. (1) reprezinta echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie.

  (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizeaza salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face plata drepturilor.

  (4) Renta viagera se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care

sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a prezentei legi.

  (5) In functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera, calculata potrivit

prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda din 1,5 salarii medii brute pe economie,

dupa cum urmeaza:

  a) - 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice;

  - 80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice sau pentru prima

medalie de aur obtinuta la campionatele mondiale;

  - 70% pentru prima medalie de bronz obtinuta la jocurile olimpice sau pentru prima

medalie de aur obtinuta la campionatele europene;

  b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru

urmatoarele medalii de aur obtinute la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau

campionatele europene.

     b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru urmatoarele medalii de aur si argint obtinute la jocurile olimpice si pentru medaliile de aur obtinute la campionatele mondiale sau campionatele europene.

 Articolul 64 alineatul (5), litera b) modificata de art.I pct.1 din Legea 225/2011 (intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012)

  (6) Pentru sportivii care cumuleaza titlul de campion olimpic si cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viagera acordata pentru cea

mai buna performanta se cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit

nivelurilor prevazute la alin. (5) lit. b).

  (6) Pentru sportivii care cumuleaza titlul de campion sau vicecampion olimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viagera acordata pentru cea mai buna performanta se cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit nivelurilor prevazute la alin. (5) lit. b).

   Articolul 64 alineatul (6), modificat de art.I pct.2 din Legea 225/2011 (intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012)

  (7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevazute in prezentul articol se aloca de la bugetul de stat si se platesc de Ministerul Tineretului si Sportului.

  (8) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al

ministrului tineretului si sportului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  (9) Renta viagera prevazuta in prezentul articol se plateste lunar in lei si nu este

impozabila.

  (10) In perioada revenirii in activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.

  Art. 65

  (1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau

international sportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea medicala de sanatate in

caz de accidente.

  (2) Asigurarea medicala de sanatate in caz de accidente se realizeaza astfel:

  a) de cluburile si asociatiile sportive, pentru sportivii acestora;

  b) de federatiile sportive nationale, pentru componentii loturilor nationale;

  c) de Comitetul Olimpic Roman, pentru componentii loturilor, calificati la jocurile olimpice.

  (1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau

international sportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea in caz de accidente, in

ramura de sport in care sunt legitimati.

  (2) Cluburile sportive pot incheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit in cadrul competitiilor sportive sau al pregatirii in vederea participarii la competitii.

  (3) Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei, obligatia platii

primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor in care regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului Olimpic Roman pentru loturile care participa la Jocurile Olimpice sau la alte competitii organizate sub egida Comitetului International Olimpic.

  (4) Prima de asigurare care urmeaza a fi stipulata in contractul de asigurare se stabileste in limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului Olimpic Roman.

Titlul X, art. 65 modificat de art. I, punctul 35. din Legea 472/2004

  Art. 66

  Sportivii profesionisti, asociati in sindicate pe ramuri de sport, beneficiaza si de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

 

TITLUL XI

Finantarea activitatii sportive

 

  Art. 67

  (1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri sportive sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.

  (2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:

  a) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele structurilor sportive de

drept privat, pentru veniturile proprii;

  b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele

acordate de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea

programelor structurilor sportive de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica;

  c) in conditiile prevazute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la

bugetul de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si

locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.

  (3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:

  a) venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe sportive de utilitate publica;

  b) sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea

pe baza de programe a structurilor sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;

  c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale sau locale;

  d) alte surse.

  (3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:

  a) venituri proprii;

  b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de organele administratiei

publice centrale sau locale pentru finantarea programelor sportive realizate de structuri

sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;

  c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale si locale;

  d) alte surse.

  Titlul XI, art. 67, alin. (3) modificat de art. I, punctul 36. din Legea 472/2004

  (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza:

  a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat;

  b) de organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prin care se acorda

alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, pentru structurile sportive de

drept public.

  (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza:

  a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat;

  b) de organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla,

pentru structurile sportive de drept public.

Titlul XI, art. 67, alin. (4) modificat de art. I, punctul 36. din Legea 472/2004

  (5) Structurile sportive fara scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale.

  (6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se reporteaza in anul urmator.

  Art. 68

  (1) Veniturile obtinute din activitatea structurilor sportive fara scop lucrativ, care sunt neeconomice, nu sunt impozabile si includ:

  a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;

  b) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;

  c) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

  d) dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate din asemenea venituri;

  e) veniturile obtinute din reclama si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitatile specializate in acest domeniu;

  f) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;

  g) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;

  h) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive;

  i) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

  j) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.

  (2) Structurile sportive cu personalitate juridica fara scop lucrativ sunt scutite de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.

  (3) Societatile comerciale sportive pe actiuni sunt scutite de orice impozite fata de bugetul de stat si fata de bugetele locale pentru activitatile economice legate exclusiv de obiectul lor social, in conditiile prevazute la art. 31 alin.(1), astfel:

  a) 100% pe o perioada de un an calendaristic de la data adoptarii acestei forme de

organizare, respectiv data emiterii certificatului de inmatriculare de catre registrul

comertului;

  b) 50% pentru inca 2 ani calendaristici urmatori perioadei prevazute la lit. a).

  (4) Profitul obtinut de societatile comerciale sportive pe actiuni din alte activitati comerciale, care este destinat in exclusivitate finantarii activitatilor sportive, este scutit de impozit, in conditiile prevazute la alin. (3).

  (5) Sunt considerate cheltuieli deductibile fiscal si cele realizate pentru promovarea si

dezvoltarea activitatilor sportive neprofesioniste din propria structura.

Titlul XI, art. 68 abrogat de Capitol V, art. 36, alin. (1), litera M din Legea 414/2002

  Art. 69

  (1) Structurile sportive, in conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale, inclusiv pentru finantarea de programe sportive de utilitate publica. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.

  (1) Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile

prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru

finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate

intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.

Titlul XI, art. 69, alin. (1) modificat de art. I, punctul 37. din Legea 472/2004

  (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitatilor specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finantarea programelor, defalcata pe obiective, activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile partilor. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite si controlul financiar se fac in conditiile legii.

  (3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in

norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.

  (4) Structurile sportive de drept public pot beneficia si de alte surse de venituri, astfel:

  a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale simpatizantilor;

  b) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizari;

  c) veniturile obtinute din reclama si publicitate;

  d) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;

  e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;

  f) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

  g) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.

  (5) Veniturile obtinute din activitatile structurilor sportive de drept public se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

  Art. 70

  (1) Ministerul Tineretului si Sportului isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive din:

  a) alocatii de la buget, stabilite de administratia publica centrala si locala;

  b) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome "Loteria Nationala", stabilite potrivit legii;

  c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigari si bauturi alcoolice;

  c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarete, tigari si bauturi

alcoolice;

Titlul XI, art. 70, alin. (1), litera C modificat de art. I, punctul 38. din Legea 472/2004

  d) donatii si sponsorizari;

  e) alte venituri, in conditiile legii;

  f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent.

  g) 5% din totalul incasarilor ramase dupa deducerea taxei de licenta datorate, conform

legislatiei in vigoare, de organizatorii de pronosticuri si pariuri sportive autorizati, in

conditiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de

pronosticuri si pariuri sportive bazate pe utilizarea de competitii de gen pentru ramura

respectiva, organizate in campionatele nationale din alte tari, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si in «Cupa Romaniei», potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

Titlul XI, art. 70, alin. (1) completat de art. I, punctul 39. din Legea 472/2004

     Art. 70 alin. (1) lit. g), abrogata de art.32 lit. f) din OUG 77/2009

  (2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive de interes local din:

  a) alocatia bugetara anuala stabilita de administratia publica centrala si locala;

  b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfasurate pe teritoriul judetului

respectiv;

  c) 15% din valoarea de piata a bazelor sportive dezafectate sau carora li s-a schimbat

destinatia, aflate in proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul

judetului respectiv;

  c1) veniturile obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale unitatilor de administrare a bazelor sportive;

Titlul XI, art. 70, alin. (2), litera C completat de art. 1, punctul 1. din Legea 221/2003

  d) donatii si sponsorizari;

  e) alte venituri, in conditiile legii;

  f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent.

  g) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.

Titlul XI, art. 70, alin. (2) completat de art. I, punctul 40. din Legea 472/2004

  Art. 71

  (1) Sursele de finantare a federatiilor sportive nationale provin din:

  a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz;

  b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora;

  c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prevederilor statutelor si regulamentelor proprii;

  d) donatii si sponsorizari;

  e) 20% din incasarile realizate din pronosticurile sportive, ca urmare a utilizarii de

competitii de gen pentru ramura respectiva, organizate in campionatele nationale din alte

tari, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si in "Cupa Romaniei";

  Art. 71 alin. (1) lit. e), abrogata de art.32 lit. f) din OUG 77/2009

  f) minimum 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori;

  f) 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori, inclusiv a celor din cluburile scolare;

Titlul XI, art. 71, alin. (1), litera F modificat de art. I, punctul 41. din Legea 472/2004

  g) alte venituri, in conditiile legii;

  h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

  i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.

Titlul XI, art. 71, alin. (1) completat de art. I, punctul 42. din Legea 472/2004

  (2) Sursele de finantare a cluburilor sportive provin din:

  a) alocatii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept

public de catre organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se

afla, dupa caz;

  a) subventii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de catre organele administratiei publice centrale si/sau locale in subordinea carora se afla, precum si de organele administratiei publice locale din unitatea administrativteritoriala respectiva;

Titlul XI, art. 71, alin. (2), litera A modificat de art. I, punctul 43. din Legea 472/2004

  b) sume destinate finantarii programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat si inscrise in contractele incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organele administratiei publice locale, dupa caz;

  c) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si

obiectul de activitate ale acestora;

  d) cotizatii, contributii si penalitati aplicate membrilor sai, sportivilor, antrenorilor si celorlalti tehnicieni, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;

  e) sume obtinute din transferurile sportivilor;

  f) donatii si sponsorizari;

  g) alte venituri, in conditiile legii;

  h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

  i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;

  j) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive.

Titlul XI, art. 71, alin. (2) completat de art. I, punctul 44. din Legea 472/2004

  (3) Sursele de finantare a asociatiilor sportive fara personalitate juridica se asigura  prin:

  a) aportul membrilor;

  b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor sau unitatilor in cadrul carora s-au constituit;

  c) alte surse.

  Art. 72

 Sursele de finantare a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de

suport, se asigura din:

  a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organe ale administratiei publice locale, dupa caz;

  b) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;

  c) veniturile obtinute din activitatile economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora;

  d) donatii si sponsorizari;

  e) alte venituri, in conditiile legii;

  f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

  Art. 73

  (1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni realizeaza venituri proprii din activitatile prevazute la art. 31 alin. (1).

  (2) Gestionarea patrimoniului propriu si exercitiul financiar al cluburilor sportive

profesioniste se conduc potrivit reglementarilor aplicabile pentru societatile comerciale.

  Art. 74

  Sursele de finantare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din:

  a) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;

  b) veniturile obtinute din activitatile realizate in legatura directa cu statutul si obiectul de activitate ale acestora;

  c) donatii si sponsorizari;

  d) 20% din incasarile nete ramase dupa deducerea taxei asupra jocurilor la sistemele de

pronosticuri sportive, organizate cu utilizarea competitiei sportive profesioniste respective;

  Art. 74 lit. d), abrogata de art.32 lit. f) din OUG 77/2009

  e) 5% din incasarile rezultate din vanzarea biletelor de intrare la competitiile sportive

oficiale organizate de liga;

  f) 2% din incasarile rezultate din contractele incheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclama, publicitate si drepturi TV;

  g) alte venituri, in conditiile legii;

  h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

  Art. 75

  Sursele de finantare a Comitetului Olimpic Roman se constituie din:

  a) alocatii de la bugetul de stat;

  a) sume de la bugetul de stat;

Titlul XI, art. 75, litera A modificat de art. I, punctul 45. din Legea 472/2004

  b) timbrul olimpic, reprezentand 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestarile sportive;

  c) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome "Loteria Nationala", stabilite potrivit legii;

  d) donatii si legate;

  e) sponsorizari;

  f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinta a emblemei Comitetului Olimpic

Roman;

  f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinta a emblemei Comitetului Olimpic

Roman si a altor drepturi de proprietate intelectuala olimpice;

Titlul XI, art. 75, litera F modificat de art. I, punctul 45. din Legea 472/2004

  g) contributii din partea Comitetului International Olimpic si a Solidaritatii Olimpice;

  h) venituri din organizarea si exploatarea pronosticurilor si pariurilor sportive, in conditiile legii;

  i) alte venituri, conform legislatiei in vigoare;

  j) sume ramase din exercitiul financiar precedent;

  k) o patrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).

  Art. 76

  Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul, precum si de la plata T.V.A. pentru achizitiile de pe piata interna, de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si aparatura specifica, necesare activitatii de pregatire, reprezentare si participare a sportivilor si echipelor componente ale loturilor sportive nationale si olimpice la competitiile internationale oficiale: jocuri olimpice, campionate si cupe mondiale si europene.

  *) se abroga prevederile art. 76 referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adaugata din

Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Titlul XI, art. 76 modificat de Capitol VIII, art. 40, litera K din Legea 345/2002

  Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, complexurile sportive

nationale, Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si aparatura specifica, necesare activitatii de pregatire, reprezentare si participare a sportivilor si echipelor componente ale loturilor sportive nationale si olimpice la competitiile internationale oficiale: jocuri olimpice, campionate si cupe mondiale si europene si, respectiv, a sportivilor si echipelor cluburilor sportive care participa la competitiile internationale oficiale intercluburi.

Titlul XI, art. 76 modificat de art. I, punctul 46. din Legea 472/2004

  Abrogat de art.unic lit.c) din Legea 241/2007

  Art. 77

  Sportivii, antrenorii, tehnicienii si alti specialisti prevazuti la art. 62 sunt scutiti de plata impozitelor asupra veniturilor realizate din premii, prime si indemnizatii sportive, astfel:

  a) 100% ca urmare a realizarii obiectivelor de inalta performanta:

  - clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si

jocurile olimpice;

  - calificarea si participarea la campionatele mondiale, campionatele europene si jocurile

olimpice, pentru jocurile sportive;

  - participarea la fazele superioare ale competitiilor europene intercluburi, incepand cu

optimile de finala;

  b) 100% pentru primele si indemnizatiile sportive acordate in vederea pregatirii si

participarii la competitiile internationale oficiale de catre loturile reprezentative ale

Romaniei.

  Abrogat de art.85 din Ordonanta 7/2001 

 

 

TITLUL XII

Baza materiala pentru activitatea sportiva

 

  Art. 78

  (1) In sensul prezentei legi baza materiala sportiva cuprinde totalitatea terenurilor si

spatiilor, precum si amenajarile, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizarii si desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport.

  (2) Bunurile mentionate la alin. (1) apartin, dupa caz, proprietatii publice sau private.

  (3) Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, care apartine domeniului

public sau privat al statului, se face in conditiile legii.

  (3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativteritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se inscriu obligatoriu in Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

Titlul XII, art. 78, alin. (3) modificat de art. I, punctul 47. din Legea 472/2004

  Art. 781

  Autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive sunt obligate sa pastreze destinatia acestora si sa le mentina in stare de functionare.

Titlul XII, art. 78 completat de art. I, punctul 48. din Legea 472/2004

  Art. 79

  (1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.

  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica, dupa caz, si societatilor comerciale care dobandesc active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.

  (1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor desfiintate.

  (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale care detin active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.

Titlul XII, art. 79 modificat de art. I, punctul 49. din Legea 472/2004

  Art. 80

  (1) Baza materiala pentru activitatea sportiva, aflata in patrimoniul statului si in folosinta fostului Consiliu National pentru Educatie Fizica si Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegreaza in patrimoniul succesorului in drepturi, Ministerul Tineretului si Sportului.

  (2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol. Justa despagubire se acorda, dupa caz,

de Guvern. In acelasi timp se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, au trecut in

patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol.

  (3) Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate in patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, se face pe baza de contract incheiat in conditiile legii, cu revizuirea anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

  (4) Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activitati sportive.

   Art. 80 alin. (3) si (4) abrogate de art.2 liter a) din OUG 77/2010

  (5) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza sa fie reintregate in patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, sunt obligati sa puna la dispozitie

imputernicitilor Ministerului Tineretului si Sportului toate documentele care atesta

proprietatea, evidentele contabile, precum si documentele necesare in vederea inregistrarii.

  Ministerul Tineretului si Sportului, prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxa de timbru.

  (5) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, sunt obligati sa puna la dispozitie

imputernicitilor acesteia toate documentele care atesta proprietatea, evidentele contabile,

precum si documentele necesare, in vederea inregistrarii. Agentia Nationala pentru Sport,

prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza

semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite

de taxa de timbru.

Titlul XII, art. 80, alin. (5) modificat de art. I, punctul 50. din Legea 472/2004

  (6) Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Ministerului

Tineretului si Sportului se face in cartea funciara, cu scutirea de la plata taxelor prevazute de lege.

  (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand bazei materiale sportive se face cu scutirea de piata taxelor prevazute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxa de timbru si cererile de chemare in judecata privind actiuni in prestatie tabulara, radiere, anulare sau modificare a inscrierilor din cartea funciara inaintate de institutiile sau persoanele prevazute la alin. (5).

Titlul XII, art. 80, alin. (6) modificat de art. I, punctul 50. din Legea 472/2004

  (7) Actiunile in justitie formulate de Ministerul Tineretului si Sportului si de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru.

  (8) In conditiile alin. (7) si alte organe ale administratiei publice centrale si locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportiva.

  (9) Ministerul Tineretului si Sportului administreaza baza materiala proprie prin

complexurile sportive nationale, unitatile judetene de administrare a bazelor sportive si

cluburile sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, in

conditiile legii.

  (9) Ministerul Tineretului si Sportului administreaza baza materiala proprie prin

complexurile sportive nationale si cluburile sportive din subordinea sa, precum si prin

unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

Titlul XII, art. 80, alin. (9) modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 221/2003

  (10) Complexurile sportive nationale sunt persoane juridice, infiintate prin hotarare a

Guvernului ca institutii publice in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Obiectul de activitate al acestora il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel national si international. Complexurile sportive nationale se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

  (11) Unitatile judetene pentru administrarea bazelor sportive sunt persoane juridice,

infiintate prin hotarare a Guvernului ca institutii publice in subordinea directiilor pentru

tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Obiectul de activitate al

acestora consta in administrarea bazelor sportive de interes national de pe teritoriul

judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti. Unitatile judetene pentru administrarea

bazelor sportive se organizeaza si functioneaza pe baza regulamentului aprobat prin ordin al

ministrului tineretului si sportului.

  (11) Unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza ca unitati fara personalitate juridica, avand ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.

Titlul XII, art. 80, alin. (11) modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 221/2003

  (12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale si a unitatilor judetene de

administrare a bazelor sportive provin din:

  a) alocatii de la bugetul de stat;

  b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale acestora;

  c) donatii si sponsorizari;

  d) alte venituri, in conditiile legii;

  e) sume ramase din exercitiul financiar precedent.

  (12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale provin din:

  a) subventii de la bugetul de stat;

  b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de activitate ale acestora;

  c) donatii si sponsorizari;

  d) alte venituri, in conditiile legii;

  e) sume ramase din venituri extrabugetare din exercitiul financiar precedent.

Titlul XII, art. 80, alin. (12) modificat de art. 1, punctul 2. din Legea 221/2003

  f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.

Titlul XII, art. 80, alin. (12) completat de art. I, punctul 51. din Legea 472/2004

  (13) Veniturile obtinute din activitatea complexurilor sportive nationale si a unitatilor

judetene de administrare a bazelor sportive se gestioneaza si se utilizeaza integral la nivelul unitatilor respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

  (14) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice fara

scop lucrativ, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

  (14) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

Titlul XII, art. 80, alin. (14) modificat de art. I, punctul 52. din Legea 472/2004

  (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat la data intrarii in vigoare a prezentei legi in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si care nu este administrat potrivit prevederilor alin. (9)-(11), poate fi transferat in domeniul public al comunelor, oraselor sau judetelor, dupa caz, in conditiile legii.

  (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, poate fi transferat in domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, dupa caz, in conditiile legii.

Titlul XII, art. 80, alin. (15) modificat de art. I, punctul 52. din Legea 472/2004

  Art. 81

 (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa in planurile de urbanism si amenajare rurala suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate educatiei fizice si sportului comunitar.

  (2) Autoritatile administratiei publice locale pot contribui la intretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, in conditiile legii.

  Art. 82

  Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin bazele sportive nautice au dreptul de folosinta gratuita si prioritara a luciului de apa pentru activitatea de pregatire si competitionala.

  Art. 83

  Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca urmare a derularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului incheiat intre parti.

  Art. 831

  Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia.

 completat de art. I, punctul 53. din Legea 472/2004

  Art. 832

  Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidentiate in patrimoniul Agentiei

Nationale pentru Sport au obligatia obtinerii anuale a autorizatiilor de functionare, conform prevederilor legale, si sunt scutiti de plata tuturor taxelor necesare obtinerii acestor autorizatii.

completat de art. I, punctul 53. din Legea 472/2004

 

TITLUL XIII

Prevenirea violentei in sport si lupta impotriva

Dopajului

 

  Art. 84

  (1) Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii

unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel de actiuni.

  (2) Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avandu-se in vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal.

  Art. 85

  (1) Se infiinteaza Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, ca organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice

centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

  (2) Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport are, in principal, urmatoarele atributii:

  a) stabileste normele obligatorii privind organizarea spectacolelor si manifestarilor sportive si de prevenire a violentei cu ocazia desfasurarii acestora;

  b) supravegheaza si controleaza modul in care normele obligatorii sunt respectate si

aplicate de organizatorii de spectacole sportive si de administratorii de baze sportive in

cadrul carora se desfasoara aceste spectacole;

  c) stabileste si aplica sanctiuni, altele decat cele cuprinse in statutele si in regulamentele structurilor sportive;

  d) ia masuri pentru prevenirea violentei fizice exercitate in timpul pregatirii sportivilor.

  (3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Actiune Impotriva Violentei in Sport

se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului

Tineretului si Sportului.

  Art. 86

  (1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii si tehnicienii isi vor desfasura activitatea pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive si prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva.

  (2) Pentru prevenirea utilizarii si pentru eliminarea dopajului din activitatea sportiva

Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Român sustin Programul national

antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei.

  (2) Pentru punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national

antidoping se infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate

juridica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, finantata din venituri extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat.

Titlul XIII, art. 86, alin. (2) modificat de art. I, punctul 54. din Legea 472/2004

  (2) Pentru punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national antidoping se infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Cancelariei Primului-Ministru, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

Titlul XIII, art. 86, alin. (2) modificat de art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 119/2005

  (3) Programul national antidoping cuprinde masuri referitoare la:

  a) constituirea Comisiei Nationale Antidoping;

  b) constituirea si functionarea laboratorului de control doping;

  c) normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile

care se vor aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de

dopaj.

  (3) Agentia Nationala Antidoping elaboreaza si pune in aplicare Programul national

antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei

Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se aproba

prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.

Titlul XIII, art. 86, alin. (3) modificat de art. I, punctul 54. din Legea 472/2004

  (4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

  completat de art. I, punctul 55. din Legea 472/2004

  (5) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile

care se aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de dopaj

sunt in conformitate cu reglementarile federatiilor sportive internationale, ale Comitetului

International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping.

  completat de art. I, punctul 55. din Legea 472/2004

 

TITLUL XIV

Sanctiuni

 

  Art. 87

  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

  Art. 88

  Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

  a) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de catre organizatori a participarii la competitiile sportive oficiale inscrise in calendarele federatiilor sportive nationale pe ramuri de sport;

  b) participarea la activitatile sportive organizate a sportivilor care nu prezinta avizul

medical, conform prevederilor art. 55;

  c) prezentarea unor declaratii sau documente inexacte in baza carora s-a operat inscrierea

la competitii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabila cu amenda, daca, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune;

  d) ingradirea de catre detinatorii de baze sportive a accesului celor indreptatiti sa le

utilizeze;

  e) organizarea manifestarilor sportive fara a asigura conditiile prevazute prin regulamentul federatiei sportive nationale respective;

  f) administrarea necorespunzatoare a bazelor si a instalatiilor sportive de catre detinatorii acestora sau de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta asupra lor, sanctionabila cu amenda, potrivit legii, daca fapta nu constituie infractiune;

  g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele si autorizatiile de functionare;

  h) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si a solicitarilor legale ale Ministerului Tineretului si Sportului.

  i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic catre Comitetul Olimpic Roman;

    completat de art. I, punctul 56. din Legea 472/2004

  j) neinregistrarea bazelor sportive in Registrul bazelor sportive;

  completat de art. I, punctul 56. din Legea 472/2004

  k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).

  completat de art. I, punctul 56. din Legea 472/2004

  l)nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4).

  Articolul 88, litera l) completata de art.I pct.4 din Legea 34/2009

  Art. 881

  In situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agentia Nationala pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica.

Titlul XIV, art. 88 completat de art. I, punctul 57. din Legea 472/2004

  Art. 89

  (1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

  a) cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu

amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la

art. 88 lit. a)-c);

  b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda

de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88

lit. d)-f);

  c) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda

de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88  lit. g) si h).

  (1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

  a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda

de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88

lit. a)-c);

  b) cu amenda de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu

amenda de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la

art. 88 lit. d)-f), i) si j);

  b) cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda de la 900 lei la 3.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. d)-f), i), j) si l);

   Articolul 89 alineatul (1), litera b) modificata de  art.I pct.5 din Legea 34/2009

  c) cu amenda de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda

de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit. g) si h);

  d) cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele

prevazute la art. 88 lit. k).

Titlul XIV, art. 89, alin. (1) modificat de art. I, punctul 58. din Legea 472/2004

  (2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

  Art. 90

  In cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 88, pe langa amenda se vor aplica si sanctiunile specifice autoritatii disciplinare in sport, stabilite potrivit prevederilor art.

  47.

  Art. 91

  (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 89 se fac de:

  a) inspectorii din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului;

  a) personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;

Titlul XIV, art. 91, alin. (1), litera A modificat de art. I, punctul 59. din Legea 472/2004

  b) directorii directiilor pentru tineret si sport judetene sau/si a municipiului Bucuresti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritoriala aferenta;

  c) alte persoane imputernicite prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

  (2) Persoanele abilitate mentionate la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni in raport cu gravitatea lor, pa baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.

  (2) Persoanele autorizate prevazute la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni in raport cu gravitatea lor, pe baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respectiv al directiilor de sport judetene si a municipiului Bucuresti.

Titlul XIV, art. 91, alin. (2) modificat de art. I, punctul 60. din Legea 472/2004

  Art. 92

  Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

  (1) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

  (2) Nerespectarea dispozitiilor art. 781 si 79 de catre autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin schimbarea destinatiilor acestora, se sanctioneaza prin reintoarcerea de drept a bazelor si/sau instalatiilor sportive in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Titlul XIV, art. 92 modificat de art. I, punctul 61. din Legea 472/2004

  Art. 93

  Nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) si ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de infiintare a structurii sportive in culpa.

 

TITLUL XV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

  Art. 94

  In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.

  Termenul prevazut la art. 94 se proroga la data de 31 decembrie 2001.

Titlul XV, art. 94 modificat de din Ordonanta urgenta 240/2000

  Art. 95

  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legale in vigoare pentru persoanele juridice - asociatii si fundatii -, ale Legii nr. 31/1990 privind societ atile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice.

  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societ atile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Decretului nr 31/1990 privind persoanele fizice si persoanele juridice.

Titlul XV, art. 95 modificat de art. I, punctul 62. din Legea 472/2004

  Art. 96

  In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei Ministerul Tineretului si Sportului elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului

regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

  Art. 97

  (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.

 

 

  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 martie 2000, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

 

 

  Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea

prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p.PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

 

Bucuresti, 28 aprilie 2000.                                                   
 Nr. 69.

 

 

ANEXA

DEFINITII

 

  In sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:

  a) baza sportiva - amenajare specifica ce cuprinde constructii si instalatii destinate activitatii de educatie fizica si sport;

  b) Registrul sportiv - document care evidentiaza situatia inregistrarii structurilor sportului in ordine cronologica si care are doua componente: subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica si subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica;

  c) Certificat de identitate sportiva - act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportiva;

  d) licenta de sportiv profesionist - document care atesta existenta unui raport juridic

determinat intre un sportiv si un club sportiv profesionist si care este eliberat de o federatie sportiva nationala;

   e) oficiali sportivi - persoanele a caror activitate conduce la organizarea si administrarea activitatii sportive de agrement, recreative si competitionale, aflate in relatie cu structura sportiva pe baza de contract de munca, conventie civila de prestari de servicii sau voluntariat.

 

Add comment
  • No comments found